Agnieszka Gurba

REGULAMIN

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązującym podczas wszystkich organizowanych kursów, umożliwi to obu stronom uniknąć nie przyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na efektywnym prowadzeniu zajęć.

1.  Organizatorem kursów jest

     Umiem Szyć Pracownia Krawiecka, Agnieszka Gurba,

     ul. Wojskowa 18, 08 – 110 Siedlce,

     NIP 821 170 92 54 REGON 712386184

     Nr rachunku 52 9224 0007 0006 9166 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

2.  Zajęcia odbywają się w siedzibie przy ul. Wojskowa 18 (II piętro), 08 – 110 Siedlce.

    oraz przy ul. Nowy Świat 54/56 ( III piętro lok. nr 12 ), 00 - 363 Warszawa 

3.  W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz młodzież od lat 13 ( warunkiem przyjęcia jest pisemna zgoda          rodziców/opiekunów)

4.  Uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezerwacji miejsca w następnym kursie, ponieważ ilość osób biorących udział w          zajęciach jest ograniczona.

5.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji z rezerwacji miejsca do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

6.  Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty ustalonej przez Organizatora.

7.  Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie:

     Agnieszka Gurba           503968319,

     e- mailowo: umiemszyc.kurs@o2.pl

     za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.umiemszyc-kursykrawieckie.pl

8.  Zgłoszenie na zajęcia potwierdza zaakceptowanie przez Państwa obowiązującego regulaminu oraz uiszczenia opłaty      ustalonej przez Organizatora.

9.  Opłata za Kurs szycia ogłaszana jest na wyżej wymienionej stronie internetowej

     Terminy zajęć są ogłaszane na facebooku :  www.facebook.com/umiemszyc.kurs/ .

10. Opłaty można dokonywać:

      Przelewem

      Dane do przelewu:imię i nazwisko Uczestnika, tytułem: rodzaj kursu, grupa, miasto.

      lub

      Gotówką w siedzibie firmy

      lub

      W czterech dowolnych ratach.

     Suma I raty wynosi 1/4 wysokości całej sumy, kolejne raty wpłacać należy przed nieopłaconymi zajęciami.         

11. O wyborze sposobu płatności należy poinformować Organizatora w momencie zapisu.

12. Opłaty należy dokonać przelewem w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.

13. Opłatę można również uregulować bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w siedzibie firmy po uprzednim                    ustaleniu terminu z Organizatorem.

14. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku rezygnacji Kursanta z uczestnictwa w trwającym             kursie.

15. Nieobecność na kursie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. Uczestnik może ustalić swoją nieobecność na

      pojedynczych zajęciach z Organizatorem.

      Strony mogą ustalić odpracowanie tych zajęć w innym terminie z inną grupą.

16. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z powodu nie zebrania minimalnej grupy                         uczestników, która jest ustalana oddzielnie dla każdego kursu.

      W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo  odstąpić od umowy,                     uzyskując zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin kursu o tej samej wartości.

17. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania Kursów (całego lub pojedynczych zajęć) z różnych przyczyn.

      Uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej opłaty w przypadku odwołania całego kursu.

      Uczestnikom przysługuje zwrot części opłaty proporcjonalnie do nieodbytych zajęć.

18. Cena kursu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia i materiały wykorzystywane przez Uczestnika podczas                 zajęć.

19. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP dotyczących krawiectwa przedstawionych na                           pierwszych zajęciach przez Prowadzącego.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć w wyniku         nie przestrzegania zasad BHP przez Uczestnika.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia                 kursów.

22. Istnieje możliwość wykorzystania podczas kursu materiałów i maszyny do szycia, które stanowią własność                       Kursanta po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem. Nie wpływa to jednak na wysokość opłaty za kurs.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie

Copyright Agnieszka Gurba | Created with WebWave